Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngày cập nhật: 04/09/2019
Nghị quyết 45 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, khẳng định Hải Phòng là một trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ

 

Đ/c Nguyễn Văn Viển - UV BTV, Trưởng BTG phát biểu tại Hội nghị

 - Sáng ngày 30/8, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Thông tri số 31-TT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ trì Hội nghị đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy về dự và giúp Đảng ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Viển đã giới thiệu và truyền đạt tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đồng chí trình bày về bối cảnh ra đời, quá trình chuẩn bị, ban hành và nội dung chủ yếu của Nghị quyết 45. Nội dung Nghị quyết 45 đã đánh giá kết quả chủ yếu đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phòng Hải Phòng trong thời gian qua; 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát là xây dựng Thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững… cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, khẳng định Hải Phòng là một trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết 45-NQ/TW là cơ hội to lớn, tạo động lực để Hải Phòng tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời kỳ mới. Vì vậy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, toàn thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện để sớm đưa Nghị quyết số 45-NQ/TW vào thực tiễn.

Đảng viên trong Công ty tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Thông tri số 31-TT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV của Đảng. Căn cứ Chỉ thị, Thông tri, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện phải tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân trong toàn huyện nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Bí thư Tạ Công Hoan đề nghị các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu về nội dung Nghị quyết số 45 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân góp phần thực thi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời đồng chí yêu cầu cấp ủy, các chi bộ căn cứ Chỉ thị, thông tri để chỉ đạo, chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội theo kế hoạch Huyện ủy đã thông báo.

Dương Thị Định – Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

Link Liên kết