Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2019

Ngày cập nhật: 25/04/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thông qua và biểu quyết với sự nhất trí 100% các nội dung

 - Ngày 23/4/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 29 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 467.498.992 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc cùng đại biểu các Ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2.

Đ/c Trương Thiết Hùng - CT HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thông qua và biểu quyết với sự nhất trí 100% các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018 là 7,5% và dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 7,5%; Mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và  dự kiến mức lương, thù lao năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Thiết HùngChủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được năm 2018 và lưu ý Công ty trong công tác hiệu chỉnh, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị để giảm thiểu suất sự cố và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Ông Trương Thiết Hùng tin tưởng CBCNV Công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Một số hình ảnh:

Trần Hồng Vương - TP HCLĐ

Link Liên kết