Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 18/04/2018

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 09/3/2018 của Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số số 51-KH/ĐUNĐHP ngày 16/3/2018  của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, ngày 13/4/2018, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị, tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các chi bộ... Tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư đã trình bày báo cáo Sơ kết; các đồng chí tham dự Hội nghị đã phát biểu tham luận góp ý vào bản báo cáo.

Theo đó sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời vướng mắc, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác triển khai như công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, triển khai học tập tại các chi bộ còn chậm, việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến chưa có, chưa xây dựng được mô hình để nhân rộng...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong Báo cáo đã nêu ra cụ thể:

Một là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05; trong đó, tập trung triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với cơ quan, đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn thanh niên, Công đoàn bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ba là, Cấp ủy, chi ủy tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hăng tháng; xây dựng những nội dung về chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, đảm bảo cụ thể, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đưa một số việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyêt, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước theo yêu cầu của Huyện ủy; lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyêt, chỉ thị của Đảng, nhất là các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập làm theo; nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động của Huyện, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Hữu Nam đánh giá cao và ghi nhận các đồng chí tham dự hội nghị đóng góp vào bản báo cáo. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị các chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 và những chuyên đề trước; tiếp tục cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào những quy định, quy chế. Tổ chức các cuộc thi tìm hiều về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giao Công đoàn Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức.

Tạ Công Hoan – P.TGĐ Công ty

Link Liên kết